Catalog thư viện tích hợp trong công cụ WebUI-v2.5

Bảng thông tin về chi tiết về các phiên bản option. Các thư viện, dữ liệu được tích hợp sẵn. Giúp người dùng có thể dễ dàng tra cứu và lựa chọn trong quá trình sử dụng phiên bản WebUI

Bảng tra thông tin Version SDVN WebUI

Phiên bản Thông tin phiên bản Ghi chú
Automatic Phiên bản mới nhất của Automatic, version > 1.9 Phiên bản tương thích với đầy đủ option Extension, Controlnet, Setting, Prune, Ngroktoken, SwapVersion
ComfyUI Phiên bản mới nhất của ComfyUI Tương thích với các tuỳ chọn Controlnet, Prune
AutoDrive Phiên bản cài đặt toàn bộ dữ liệu vào phiên bản Automatic mới nhất vào Drive, dữ liệu được kiểm soát hoàn toàn, chỉ tải một lần đầu, lần sau tự kết nối với dữ liệu đã tải lần trước. Có thể đổi tên đường dẫn thư mục ở phần Setting AutoDrive để cài nhiều phiên bản khác nhau Tương thích với các tuỳ chọn Controlnet, Setting, Ngroktoken
Forge Phiên bản cài đặt toàn bộ dữ liệu vào phiên bản Forge (Bản custom lại Automatic) mới nhất. Phiên bản tương thích với đầy đủ option Extension, Controlnet, Setting, Prune, Ngroktoken, SwapVersion
Fooocus Cài đặt và sử dụng giao diện Fooocus, chỉ dùng với SDXL, đã được tối ưu Các setting chung không ảnh hưởng
Kohya Cài đặt và sử dụng giao diện Train tương tự phiên bản Kohya Local Không khuyến khích train bằng giao diện này, các setting chung không ảnh hưởng
A-1.61 Cài đặt và dùng giao diện Automatic ver 1.61 cũ Phiên bản tương thích với đầy đủ option Extension, Controlnet, Setting, Prune, Ngroktoken, SwapVersion
A-1.7 Cài đặt và dùng giao diện Automatic ver 1.7 cũ Phiên bản tương thích với đầy đủ option Extension, Controlnet, Setting, Prune, Ngroktoken, SwapVersion
A-1.8 Cài đặt và dùng giao diện Automatic ver 1.8 cũ Phiên bản tương thích với đầy đủ option Extension, Controlnet, Setting, Prune, Ngroktoken, SwapVersion
Lưu ý :
  • Các phiên bản Automatic / Fooocus / Kohya sử dụng link sever là gradio (Xuất hiện cuối đoạn chạy code của phần 2), hoặc sever ngrok, cloudflare, localhost
  • Phiên bản ComfyUI sử dụng link sever CloudFlare ( Xuất hiện đầu đoạn chạy code phần 2)

Bảng tra các loại Controlnet theo từng phiên bản

Phiên bản Thông tin phiên bản Ghi chú
Base - Prune Canny 1.5
Depth 1.5
Lineart 1.5
Openpose 1.5
SoftEdge 1.5
T2I-Adapter-color- 1.5
T2I-Adapter-style- 1.5
Nếu tích chọn Prune khi khởi động Colab, Base-Prune sẽ được áp dụng thay cho danh sách Base để giảm tải nguyên phải tải
Base Tile 1.5
Depth 1.5
Canny 1.5
Inpaint 1.5
LineArt 1.5
LineArt Anime 1.5
MLSD 1.5
NormalBae 1.5
OpenPose 1.5
Scribble 1.5
Seg 1.5
SoftEdge 1.5
T2I-Adapter-color- 1.5
T2I-Adapter-style- 1.5
ip-adapter-faceid-plus_sd15
ip-adapter-faceid-plusv2_sd15
ip-adapter-faceid-portrait_sd15
ip-adapter-faceid_sd15
ip-adapter-full-face_sd15
ip-adapter-plus-face_sd15
ip-adapter-plus_composition_sd15
ip-adapter-plus_sd15
ip-adapter_sd15
ip-adapter_sd15_light
ip-adapter_sd15_vit-G
controlnet++_canny_sd15_fp16
controlnet++_depth_sd15_fp16
controlnet++_hed_softedge_sd15_fp16
controlnet++_lineart_sd15_fp16
controlnet++_seg_sd15_fp16
QRcode-monster
Nguồn tham khảo : Nguồn controlnet được hỗ trợ : GitHub
Minh hoạ cách hoạt động của Controlnet : Controlnet Preview
Extra Tất cả các loại Controlnet Base or Base-Prune
Ip2p 1.5
Shuffle 1.5
coadapter-canny-sd15v1
coadapter-depth-sd15v1
coadapter-keypose-sd15v1
coadapter-openpose-sd15v1
coadapter-seg-sd15v1
coadapter-sketch-sd15v1
coadapter-zoedepth-sd15v1
Inpaint_depth_hand
LightAndDark
OutfitToOutfit
RecolorSD15
TheBoxDepth
colorBasedPicture
control_sd15_depth_anything
lightingBasedPicture
PipeFace-v15
Lưu ý sử dụng : Phiên bản Controlnet Extra sẽ chiếm dụng thêm 10GB bộ nhớ colab, tải sẽ lâu hơn khá nhiều
XL InstantID
ip-adapter-faceid-plusv2_sdxl
ip-adapter-faceid_sdxl
ip-adapter-plus-face_sdxl_vit-h
ip-adapter-plus_composition_sdxl
ip-adapter-plus_sdxl_vit-h
ip-adapter_sdxl
ip-adapter_sdxl_vit-h
TTPLANET_Controlnet_Tile_realistic_v1
bdsqlsz_controlllite_xl_normal_dsine
bdsqlsz_controlllite_xl_tile_realistic
kohya_controllllite_xl_blur
kohya_controllllite_xl_blur_anime
kohya_controllllite_xl_canny
kohya_controllllite_xl_canny_anime
kohya_controllllite_xl_depth
kohya_controllllite_xl_depth_anime
kohya_controllllite_xl_openpose_anime_v2
kohya_controllllite_xl_scribble_anime
sai_xl_canny_128lora
sai_xl_depth_128lora
sai_xl_recolor_128lora
sai_xl_sketch_128lora
sargezt_xl_softedge
t2i-adapter_diffusers_xl_canny
t2i-adapter_diffusers_xl_depth_midas
t2i-adapter_diffusers_xl_depth_zoe
t2i-adapter_diffusers_xl_lineart
t2i-adapter_diffusers_xl_openpose
t2i-adapter_diffusers_xl_sketch
t2i-adapter_xl_canny
t2i-adapter_xl_openpose
t2i-adapter_xl_sketch
ip-adapter_pulid_sdxl_fp16
softedge_mistoLine_sdxl-256
Lưu ý sử dụng : Controlnet cơ bản trên XL độ chính xác kém hơn 1.5
XL+Base Bao gồm tất Controlnet của danh sách Base và XL Lưu ý sử dụng : Tải khá lâu vì rất nhiều loại controlnet khác nhau
Drive Sẽ không tải Controlnet, load trực tiếp controlnet có sẵn trong thư mục SD-Data/ControlnetModel trên drive, giảm thời gian tải Lưu ý sử dụng : Tất cả các option khác ngoài tải danh sách các controlnet đã list thì đều mặc định load thêm controlnet có sẵn trong thư mục SD-Data/ControlnetModel trên drive

Bảng tra thông tin các Extension

 
Extension Base - Prune Mô tả : Các Extension cơ bản khi sử dụng tuỳ chọn Prune
Controlnet Extension mạnh mẽ, giúp kiểm soát tất cả các yếu tố trong Stable Diffusion
OpenposeEditor Bổ sung khả năng chỉnh sửa ảnh pose từ Preprocessor controlnet ngay trên UI, hỗ trợ sử dụng với Controlnet Open Pose
Lora Block Weight Tăng khả năng kiểm soát, tinh chỉnh sâu hơn với các Lora/Lycoris
AR-helper Hỗ trợ tạo nhanh các kích thước hình ảnh theo đúng tỉ lệ nhất định
Supermerger Bổ sung khả năng hợp - tách các checkpoint, lora để tạo ra các model mới
Dynamic prompts Hỗ trợ thêm cú pháp prompt mới, giúp tạo các biến thể ngẫu nhiên theo danh sách/dữ liệu có sẵn
Image Browsing Trình quản lý hình ảnh ngay trên giao diện UI
Canva-zoom Trình hỗ trợ inpaint, giúp điều chỉnh khung vẽ để quá trình tô vùng chọn dễ dàng hơn
After detailer Công cụ hỗ trợ tự động tìm khuôn mặt / đối tượng để thêm,fix chi tiết ảnh
AR-helper Công cụ hỗ trợ tạo vùng cho các Extension Two Shot, Prompt Region
Tunnels Tạo thêm các sever online khác ngoài gradio
Extension Base Mô tả : Các Extension cơ bản có trong mọi phiên bản sử dụng
Controlnet Extension mạnh mẽ, giúp kiểm soát tất cả các yếu tố trong Stable Diffusion
OpenposeEditor Bổ sung khả năng chỉnh sửa ảnh pose từ Preprocessor controlnet ngay trên UI, hỗ trợ sử dụng với Controlnet Open Pose
Lora Block Weight Tăng khả năng kiểm soát, tinh chỉnh sâu hơn với các Lora/Lycoris
AR-helper Hỗ trợ tạo nhanh các kích thước hình ảnh theo đúng tỉ lệ nhất định
Supermerger Bổ sung khả năng hợp - tách các checkpoint, lora để tạo ra các model mới
Dynamic prompts Hỗ trợ thêm cú pháp prompt mới, giúp tạo các biến thể ngẫu nhiên theo danh sách/dữ liệu có sẵn
Two shot / Latent Couple Trình kiểm soát prompt theo từng vùng nhất định trên hình ảnh
Image Browsing Trình quản lý hình ảnh ngay trên giao diện UI
Canva-zoom Trình hỗ trợ inpaint, giúp điều chỉnh khung vẽ để quá trình tô vùng chọn dễ dàng hơn
Regional Prompter Công cụ hỗ trợ giúp kiểm soát prompt theo từng vùng trên ảnh
After detailer Công cụ hỗ trợ tự động tìm khuôn mặt / đối tượng để thêm,fix chi tiết ảnh
CivitAI Công cụ hỗ trợ tải, tìm dữ liệu trên CivitAI ngay trên UI về drive của SDVN-Data
RoopSD Extension dựa trên Roop, giúp thay đổi nhanh khuôn mặt mẫu sau khi gen hình
AR-helper Công cụ hỗ trợ chỉnh size ảnh theo tỉ lệ
Prompt_formatter Extension tự động làm sạch và chỉnh chính tả prompt
Ultimate-upscale Extension hỗ trợ upscale ảnh với máy cấu hình thấp
Animatediff Extension tạo video chuyển động Animation
Lama-cleaner-masked-content Thêm tuỳ chọn lama clean khi inpaint
Tunnels Tạo thêm các sever online khác ngoài gradio
Extension Plus Mô tả : Bao gồm tất cả các Extension Base và các Extension theo bảng dưới
Composable Lora Extension kết hợp với Latent Couple để kiểm soát lora tốt hơn theo từng vùng trên ảnh
3D open pose Trình tạo pose nâng cao cho controlnet
Prompt all in one Trình hỗ trợ tạo prompt, dịch prompt, chat GPT trong 1
Segment-anything Công cụ tuyệt vời giúp chọn nhanh các đối tượng trong hình ảnh, giúp quá trình inpaint - controlnet nhanh hiệu quả hơn
Inpaint-anything Công cụ giúp chọn nhanh bất kỳ đối trượng nào trong hình ảnh một cách tự đồng chính xác, hỗ trợ inpaint cực kỳ mạnh mẽ
Agent-scheduler Extension giúp tự động hoá các quá trình gen ảnh tuần tự theo một chuỗi cài đặt
Model-mixer Extension giúp tạo ảnh trộn từ nhiều model mà không cần tạo model mới
Negpip Extension giúp phần prompt hiểu weight âm, có thể ứng dụng thay thế cho negative prompt
CD-Tuner Hỗ trợ tinh chỉnh model, điều chỉnh màu sắc, detail ...
Replacer Kết hợp với Segment Anything để hỗ trợ Inpainting
Regional-helper Hỗ trợ tạo vùng cho các Extension Region Prompt, Laten Couple
Thumbnailizer Hỗ trợ tạo thumb cho các model, hỗ trợ quản lý model
Regional-helper Hỗ trợ tạo vùng cho các Extension Region Prompt, Laten Couple
Cutoff Hỗ trợ control màu sắc ảnh tách biệt tốt hơn
Extension Video Mô tả : Bao gồm tất cả các Extension Base và các Extension theo bảng dưới
SadTalker Tạo animation cho nhân vật nói theo âm thanh đầu vào có sẵn
Infinite Zoom Tạo video zoom in - zoom out vô tận
Mov2mov Extension giúp chuyển đổi video đầu vào thành video mới theo mô tả
TemporalKit Extension giúp chuyển đổi video đầu vào thành video mới theo mô tả
Deforum Giúp tạo ra video biến đổi animation theo nguyên tắc img-img + outpainting
SD-CN Animation Extension giúp chuyển đổi video đầu vào thành video mới theo mô tả
Ebsynth Utility Extension giúp chuyển đổi video đầu vào thành video mới theo mô tả
Abysz LAB Extension giúp chuyển đổi video một cách ổn định hơn
Extension Train Mô tả : Bao gồm tất cả các Extension Base và các Extension theo bảng dưới
Kohya-sd-scripts Trình train trực tiếp trong UI cùng các công cụ hỗ trợ xử lý hình ảnh, lora trong 1
Merge-board Công cụ giúp tạo một chuỗi merge model tự động
Model toolkit Tool hỗ trợ người dùng đọc thông tin, sửa dữ liệu model
Embedding-inspector Công cụ giúp merge,tạo chỉnh sửa các embedding
Model Preview Xem nhanh thông tin model
Embedding Merge Công cụ hợp nhất các Embedding để taoh Embedding mới
Tra cứu thêm Automatic1111 Extension Wiki
Cách custom danh sách Extension Mọi người có thể sử dụng Option bất kỳ, sao đó vào cài đặt Extension nào không mong muốn. Hoặc cài thêm bất kỳ extension nào bắt cách điền link github extension vào tệp MyExtensionList.txt trong thư mục SD-Data/wildcards trên Drive

Bảng tra thông tin các Note

Note chế độ Prune Mô tả : Các Note cơ bản khi sử dụng tuỳ chọn Prune
Manager https://github.com/ltdrdata/ComfyUI-Manager.git
Impact-Pack https://github.com/ltdrdata/ComfyUI-Impact-Pack
Was-node-suite https://github.com/WASasquatch/was-node-suite-comfyui
Sdxl_prompt_styler https://github.com/twri/sdxl_prompt_styler
Nui-suite https://github.com/space-nuko/nui-suite
Custom-Scripts https://github.com/pythongosssss/ComfyUI-Custom-Scripts
Dynamicprompts https://github.com/adieyal/comfyui-dynamicprompts
Wlsh_nodes https://github.com/wallish77/wlsh_nodes
Controlnet_aux https://github.com/Fannovel16/comfyui_controlnet_aux
IPAdapter_plus https://github.com/cubiq/ComfyUI_IPAdapter_plus
UltimateSDUpscale https://github.com/ssitu/ComfyUI_UltimateSDUpscale
Segment-Anything https://github.com/storyicon/comfyui_segment_anything
Efficiency https://github.com/jags111/efficiency-nodes-comfyui
InstantID https://github.com/cubiq/ComfyUI_InstantID
WD14-Tagger https://github.com/pythongosssss/ComfyUI-WD14-Tagger
Comfyroll https://github.com/Suzie1/ComfyUI_Comfyroll_CustomNodes.git
Note chế độ tiêu chuẩn Mô tả : Các Note tải thêm khi bỏ tuỳ chọn Prune
Stability https://github.com/Stability-AI/stability-ComfyUI-nodes
Inspire https://github.com/ltdrdata/ComfyUI-Inspire-Pack
Masquerade https://github.com/BadCafeCode/masquerade-nodes-comfyui
Gemini https://github.com/ZHO-ZHO-ZHO/ComfyUI-Gemini
Layerdiffusion https://github.com/huchenlei/ComfyUI-layerdiffusion
Tooling-nodes https://github.com/Acly/comfyui-tooling-nodes
Reactor-node https://github.com/Gourieff/comfyui-reactor-node
IC-Light https://github.com/kijai/ComfyUI-IC-Light
IC-Light-Native https://github.com/huchenlei/ComfyUI-IC-Light-Native
KJNodes https://github.com/kijai/ComfyUI-KJNodes
Easy-Use https://github.com/yolain/ComfyUI-Easy-Use
ComfyUI_essentials https://github.com/cubiq/ComfyUI_essentials
Ghi chú thêm Chế độ tiêu chuẩn sẽ tải đầy đủ IP-Adapter hơn, nhiều VAE và Clipvision hơn
Note Extra Mô tả : Các Note tải thêm khi chọn ExtraNote
Crystools https://github.com/crystian/ComfyUI-Crystools
ELLA https://github.com/TencentQQGYLab/ComfyUI-ELLA
DynamiCrafter https://github.com/chaojie/ComfyUI-DynamiCrafter
Rgthree-comfy https://github.com/rgthree/rgthree-comfy
Crystools https://github.com/crystian/ComfyUI-Crystools
ComfyUI-I2VGenXL https://github.com/ZHO-ZHO-ZHO/ComfyUI-I2VGenXL
Inpaint-nodes https://github.com/Acly/comfyui-inpaint-nodes.git
Allor https://github.com/Nourepide/ComfyUI-Allor
Comfy-todo https://github.com/ethansmith2000/comfy-todo
Bilbox https://github.com/syllebra/bilbox-comfyui.git
AnimateDiff-Evolved https://github.com/Kosinkadink/ComfyUI-AnimateDiff-Evolved
VideoHelperSuite https://github.com/Kosinkadink/ComfyUI-VideoHelperSuite
Post-processing-nodes https://github.com/EllangoK/ComfyUI-post-processing-nodes
Cutoff https://github.com/BlenderNeko/ComfyUI_Cutoff
Easy_padding https://github.com/ealkanat/comfyui_easy_padding
Supir https://github.com/kijai/ComfyUI-SUPIR
Comfy_mtb https://github.com/melMass/comfy_mtb
Tri3d-comfyui-nodes https://github.com/TRI3D-LC/tri3d-comfyui-nodes
Ghi chú thêm Người dùng có thể cài note tuỳ chọn thông qua tệp ComfyCustomNote.txt trong thư mục SD-Data/wildcards trên driveCác note Extra có thể liên tục cập nhật nên có thể không đúng hoàn toàn theo danh sách

Mô tả các option setting

Tuỳ chọn Version Automatic - DevModeTuỳ chọn này chỉ áp dụng trong version A1111-Update, sẽ thay đổi phiên bản Auto mới nhất thành phiên bản Dev để dùng thử trướcTuỳ chọn Version Automatic- PhotoshopAPITuỳ chọn sẽ tải thêm Extension và bật API, giúp cho link sever có thể kết nối với Extension
Phiên bản Mô tả
Setting - None Load setting có sẵn từ thư mục setting15
Setting - Updatestyle Tuỳ chọn này sẽ xoá file style card trong drive để tải về file style card mới nhất
Setting - Resetall Tuỳ chọn này sẽ xoá file toàn bộ setting từ thư mục setting15 để cập nhật lại các setting và style card mặc định
Setting - Resetall Tuỳ chọn này sẽ xoá file toàn bộ setting từ thư mục setting15 để cập nhật lại các setting và style card mặc định
Prune Tuỳ chọn này sẽ thay đổi list controlnet, Extension/Note trong Automatic và ComfyUI, giúp giảm thiểu các tài nguyên phải tải,tăng tốc độ khởi động
SwapVersion Giúp thay đổi các Version khác nhau (Chủ yếu là ver Auto) mà không phải ngắt phiên
Version Automatic - Ngroktoken Điền vào mã token ngrok cá nhân để kích hoạt thêm sever ngrok bổ sung thêm ngoài sever gradio
Version ComfyUI - ExtraNote Giúp tải, cài đặt thêm nhiều note mở rộng hơn, xem thêm danh sách Note ComfyUI
Version Automatic - NoLibrary Tuỳ chọn này sẽ không tải các dữ liệu checlpoint, lora, textual mặc định, giúp tiết kiệm khoảng 5GB ổ lưu trữ colab, tăng tốc độ khởi động
Version Automatic - DeforumMode Tuỳ chọn này chỉ kích hoạt khi chọn extension video, nó sẽ loại bỏ các extension gây xung đột với deforum để giúp deforum có thể chạy được controlnet
Tuỳ chọn Version Automatic - PhotoshopAPI Tuỳ chọn này sẽ tải thêm Extension PhotoshopAPI và giúp cho link sever có thể API với PTS, xem thêm Github
Tuỳ chọn Version Automatic - DevMode Tuỳ chọn này chỉ có tác dụng với Version A1111-Update, giúp thay thế phiên bản Auto mới nhất thành phiên bản Dev để thử nghiệm trước tính năng
Version AutoDrive - ForderNamePatch Tên / Đường dẫn thư mục để cài Version AutoDrive trong Drive (nên từ 10GB trống), thay đổi để cài bản mới hoặc cài nhiều bản
Version AutoDrive - Update Update version Automatic mới nhất cho bản AutoDrive đã cài
Version Invoke - DriveData Chọn để cài/ kết nối data Invoke trên Drive
Version Invoke - DriveDataPatch Tên thư mục lưu dữ liệu Invoke (nên từ 10GB trống) trên Drive, thay đổi để cài bản mới hoặc cài nhiều bản
Custom Model - SaveFromMyDrive Tích chọn để tải thêm model trong thư viện hoặc link custom lưu ở drive, lần sau không phải tải nữa
Custom Model - CheckpointDownloadLink Điền link tải model bất kỳ để sử dụng, mặc định sẽ lưu ở bộ nhớ tạm, không tốn dung lượng drive
SDVN Model | Base Model 1 | SDXLModel ... Chọn model bất kỳ, tải về để sử dụng, mặc định sẽ lưu ở bộ nhớ tạm, không tốn dung lượng drive, tham khảo tab Checkpoint Library
SDXLConfig Để chạy file setting riêng phù hợp với SDXL hơn trong Automatic
CommanlineArg Chạy thêm các lệnh tuỳ chọn cho Automatic / ComfyUI / Fooocus , tham khảo trang wiki

Checkpoint được tích hợp sẵn mặc định

Realistic Vision

Phiên bản : v5.1

Tác dụng : Phù hợp với hầu hết các thể loại ảnh Realistic thông thường như Kiến trúc, ảnh sản phẩm, nhiếp ảnh, thời trang, chân dung ...

Nguồn : CivitAI

Realistic Vision - Inpainting

Phiên bản : v5.1

Tác dụng : Dùng để inpaint hầu hết các thể loại ảnh Realistic

Nguồn : CivitAI

Thư viện Lora được tích hợp sẵn mặc định

HyperSD Lora

Các Lora : Hyper-SD15-4steps | Hyper-SD15-8steps | Hyper-SDXL-4steps |Hyper-SDXL-8steps

Tác dụng : Tăng tốc generate hình ảnh

Nguồn : HuggingFace

Lightning Lora

Các Lora : sdxl_lightning_2step | sdxl_lightning_4step | sdxl_lightning_8step

Tác dụng : Tăng tốc generate hình ảnh

Nguồn : HuggingFace

TCD Lora

Các Lora : SD15-TCD | SDXL-TCD

Tác dụng : Tăng tốc generate hình ảnh

Nguồn : HuggingFace

LCM Lora

Các Lora : SD1.5 - LCM | SDXL - LCM

Tác dụng : Tăng tốc generate hình ảnh

Nguồn : HuggingFace

AnimateDiff Lora

Các Lora : PanLeft-v2 | PanRight-v2 |RollingAnticlockwise-v2 | RollingClockwise-v2 | TiltDown-v2 | TiltUp-v2 | ZoomIn-v2 | ZoomOut-v2

Tác dụng : Tạo chuyển động khi sử dụng Animate Diff Extension

Nguồn : HuggingFace

DSLRgirl

Phiên bản : v1

Tác dụng : Điều chỉnh khuôn mặt á đông / Việt Nam hơn, tạo hiệu ứng xoá phông cho ảnh, tăng độ real - tạo nước ảnh thật hơn, giống máy ảnh cơ.

Cách dùng : Sử dụng tốt ở weight = 1 và không cần điều chỉnh gì, có thể giảm để kết hợp các Lora khác

Nguồn : StableDiffusion.VN

FashionGirl

Phiên bản : v5

Tác dụng : Điều chỉnh đường nét khuôn mặt á đông, phù hợp với mọi model

Cách dùng : Tác dụng mạnh ngay ở weight thấp, từ 0.3-0.6 , có thể kết hợp mạnh mẽ cùng nhiều Lora khác

Nguồn : CivitAI

EpiNoise

Phiên bản : v2

Tác dụng : Tạo chiều sâu trường ảnh hơn, tăng độ chi tiết cho bức ảnh. Tạo độ noise, tăng độ real

Cách dùng : Tác dụng ngay ở weight = 1, thích hợp với các model realistic

Nguồn : CivitAI

Bảng tra các loại Textual Embeddings được tích hợp

 
Tên Embeddings Mô tả : Chỉ sử dụng cho Negative Prompt
EasyNegative Nâng cao chất lượng hình ảnh
BadArtist Hạn chế các tác phẩm từ các Artist kém
BadArtistAnime Hạn chế các tác phẩm từ các Artist Anime kém
BadHands Hạn chế lỗi giải phẫu bàn tay
BadImage Hạn chế sự xuất hiện các ảnh xấu
BadPrompt Hạn chế ảnh hưởng của các từ khoá làm giảm chất lượng ảnh
Deepnegative Cải thiện lỗi giải phẫu cơ thể
Ghi chú cách dùng nhanh Sử dụng nhanh toàn bộ các textual trên bằng thẻ style - NegativeTextual
Ghi chú bổ sung Việc lạm dụng các Textual này có thể làm hạn chế sự sáng tạo của AI, gây ra những tác dụng phụ không mong muốn

Bảng tra các loại VAE được tích hợp sẵn

Tên VAE Mô tả :
VAE84 Vae-ft-mse, cân đối về màu sắc, thích hợp cho mọi model
Anime Bản VAE phát triển riêng cho Anything, thích hợp sử dụng cho các model anime
Lưu ý Khi sử dụng SDXL, Vae chỉnh về Automatic

Thư viện hơn 2000 thẻ WildCard cài sẵn

Hệ thống WildCard tích hợp sẵn hỗ trợ Random Dynamic Prompt trong ComfyUI và Automatic.
Xem thêm tại Github

Bảng tra và cách sử dụng các thẻ style

Tên thẻ Tác dụng
Cách sử dụng

- Có 3 bộ thẻ chính ( Quality, Object, Random )

- Ngoại trừ các thẻ Random, tất cả các thẻ đều có thể sử dụng chung với nhau.

- Có thể kết hợp các thẻ kèm với các từ khoá bổ sung.

BasePrompt Gồm các từ khoá tăng chất lượng hình ảnh
RealQuality Tăng chất lượng hình ảnh lên Real nhất
RealNegative Bổ sung từ khoá vào Negative để tăng chất lượng ảnh lên Real hơn
NegativeBody Gồm các từ khoá cải thiện giải phẫu và tăng, tăng chất lượng nhân vật, giảm yếu tố ntfs
NegativeText Gồm các từ khoá chứa Negative Textual được nhúng mặc định / Tham khảo Textual catalog
Light Tạo random ra 1-3 từ khoá về ánh sáng
Acssessory Tạo random ra 1-4 từ khoá trang sức, phụ kiện cho nhân vật
Hair Tạo random kiểu tóc cho nhân vật
Wear Tạo random trang phục cho nhân vật
Location Tạo random địa điểm trong bức ảnh
Item Tạo random đồ vật trong bức ảnh
Style Tạo random style of {artis}
View Tạo random về góc chụp, camera chụp ảnh
Time Tạo random thời gian, mùa
Characters Tạo random các nhân vật thật, ảo, người nổi tiếng
CameraLight Tạo random theo concept máy ảnh, view ...
Stylemix Tạo random kết hợp 1-4 style of {artis}
R-Fashion Tạo random ra bức ảnh với chủ thể nữ trang phục hiện đại
R-Allstyle Tạo random ra bức ảnh với nhiều style khác nhau
R-PortraitLadyArt Tạo random ra bức ảnh chân dung nữ theo phong cách nghệ thuật
R-PortraitLadyReal Tạo random ra bức ảnh chân dung nữ theo phong cách thật
R-PortraitCharArt Tạo random ra bức ảnh chân dung với nhân vật bất kỳ theo phong cách art nghệ thuật
R-PortraitCharReal Tạo random ra bức ảnh chân dung với nhân vật bất kỳ theo phong cách ảnh chụp thật
Concept-Aodai Tạo random ra bức ảnh áo dài , áp dụng với model SDVN

Các model/checkpoint tích hợp trong thư viện WebUI

VN Model

Giới thiệu một số model hay do các tác giả Việt Nam tạo ra

SDVN1 - Real

Phiên bản : v1

Phong cách : Untra Real

Nguồn : Stable Diffusion.VN

Chi tiết

SDVN2 - RealRPG

Phiên bản : v1

Phong cách : Ảnh thật, fantashy art, thời trang, phong cảnh

Nguồn : StableDiffusion.VN

Chi tiết

SDVN3 - RealART

Phiên bản : v1

Phong cách : ART - Real,900 style art all in one

Nguồn : Stable Diffusion.VN

Chi tiết

SDVN4 - 3DCuteVN

Phiên bản : v1

Phong cách : 2.5D , 3D, chibi, Việt Nam girl

Nguồn : StableDiffusion.VN

Chi tiết

SDVN4 - 3DCuteVN

Phiên bản : v1

Phong cách : 2.5D , 3D, chibi

Nguồn : StableDiffusion.VN

Chi tiết

DucHentai - GoDofSimp

Phiên bản : v0.2

Phong cách : Anime

Nguồn : mage.space

Chi tiết

DucHaiTen - Darkside

Phiên bản : v4

Phong cách : Real, Art, Fantashy

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

DucHaiTen - Nijicute

Phiên bản : v2.3.5

Phong cách : 3D model render, Niji

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

DucHaiTen - StyleLikeMe

Phiên bản : v1

Phong cách : Anime, fantashy

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Hius - DreamFul

Phiên bản : v3

Phong cách : Real, Fantashy

Nguồn : CivitAI

Chi tiết
Realistic - 2.5D Model

Chilloutmix

Phiên bản : v2

Phong cách : Ảnh thật, phụ nữ châu Á

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

RealisticVision

Phiên bản : v2

Phong cách : Người thật, mẫu Tây

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Deliberate

Phiên bản : v2

Phong cách : Người thật, art

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

RPG

Phiên bản : v4

Phong cách : Art, cổ điển, cinematic

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Henmix

Phiên bản : v2.3

Phong cách : Untra Real, người thật, phụ nữ Á Đông

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

FantasticReal

Phiên bản : v3

Phong cách : Ảnh thật, fatashy

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

V08

Phiên bản : v0.8

Phong cách : Art, 2.5D, girl

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

MajicRealistic

Phiên bản : v2

Phong cách : Untra Realistic

Nguồn : CivitAI

Chi tiết
Anime - Paint Model

Counterfeit

Phiên bản : v2.5

Phong cách : Anime

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Otakuwavemix

Phiên bản : Pro

Phong cách : Anime

Nguồn : Sưu tầm

Anythingv4

Phiên bản : v4.5

Phong cách : Anime

Nguồn : HuggingFace

Dalcefo

Phiên bản : v4

Phong cách : Anime, 2.5D

Nguồn : Sưu tầm

Camellia

Phiên bản : v1

Phong cách : Anime, 2.5D

Nguồn : Sưu tầm

FishMix

Phiên bản : v1

Phong cách : Anime, ink

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

OrientalMix

Phiên bản : v2.2

Phong cách : Anime, ink paint

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

Three Delicacy

Phiên bản : v2

Phong cách : Anime, ink paint

Nguồn : CivitAI

Chi tiết

咸鱼大涂抹 - The old fish Spread

Phiên bản : v2.5

Phong cách : Anime, màu nước

Nguồn : Sưu tầm CivitAI

Chi tiết

啥玩意完 - old fish

Phiên bản : v1

Phong cách : Anime, tranh Tàu

Nguồn : Sưu tầm CivitAI

Chi tiết

NightSkyYOZORA

Phiên bản : v1

Phong cách : Anime

Nguồn : CivitAI

Chi tiết